Fotolinie is een Nederlandse vereniging, gevestigd te Almere en geregistreerd onder KvK nr.  55402046. Fotolinie ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, die ons zijn verstrekt, wordt gewaarborgd.

Dit Privacy Statement Persoonsgegevens (hierna ‘PSP’) is van toepassing op alle diensten en online activiteiten die Fotolinie uitvoert. Dit PSP beschrijft welke gegevens wij vragen, voor welke doeleinden deze gegevens nodig zijn en hoe Fotolinie hiermee omgaat. Door gebruik te maken van deze website en onze dienstverlening gaat u akkoord met en conformeert u zich aan de inhoud van deze PSP.

Fotolinie verklaart met oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening Gegevens-bescherming (EU 2016/679) als volgt:

De persoonsgegevens waar het om gaat
Wanneer u zich aanmeldt als lid van onze vereniging, c.q. wanneer een derde persoon/partij dit voor u/namens u doet, vragen wij om ons enkele relevante persoonsgegevens te verstrekken. Dit betreft: Voornaam en/of voorletters, achternaam, adresgegevens, emailadres, (mobiel) telefoonnummer.

Doeleinden
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde dienst (snel en adequaat) uit te voeren inclusief de daarbij behorende communicatie. Fotolinie gebruikt deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze PSP, tenzij wij hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd en hebben verkregen.

Delen van gegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met relevante derde partijen zoals service partners, vervoerders, opdrachtgevers etc. Met elk van deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Onze eigen medewerkers hebben zich eveneens verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens in alle gevallen te respecteren en te waarborgen.

Toegang en beheer van persoonsgegevens
De verstrekte persoonsgegevens, alsmede eventuele e-mailberichten of andere correspondentie die met betrekking tot de geleverde dienstverlening is gevoerd, worden t.b.v. eventuele toekomstige dienstverleningen, achter slot- en grendel opgeslagen op een beveiligde server. Fotolinie biedt haar leden de mogelijkheid tot het inzien en/of aanpassen van zijn/haar persoonsgegevens die op enig moment aan Fotolinie zijn verstrekt.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van persoonsgegevens bedraagt vijf (5) jaar, gemeten van het laatste contactmoment en behoudens de geldende wettelijke bewaarplichten. Elke klant wordt evenwel immer de optie geboden om zijn/haar persoonsgegevens direct te laten verwijderen zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor de dienstverlening (recht op vergetelheid). Let wel: het verwijderen van persoonsgegevens zal/kan een eventuele aanspraak op een dienst of activiteit onmogelijk maken en een eventuele toekomstige en/of vervolg- activiteit significant vertragen.
Indien u gebruik wil maken van uw recht op vergetelheid en uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen kunt u dit aan ons kenbaar maken middels een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Veranderingen
Dit PSP is afgestemd op onze huidige dienstverlening. Eventuele toevoegingen, aanpassingen en/of veranderingen van onze dienstverlening kunnen leiden tot wijzigingen in dit PSP. Fotolinie behoudt zich daarom het recht voor om deze verklaring op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.